• Contact Us

Tel: 0086-22-83955625

E-mail: iotjpu@tjpu.edu.cn or iotjpu@5k9day.com

Address: NO.399, Binshuixi Road, Xiqing District, Tianjin, P.R.China

Post code:300387

School of International Education

Tiangong University


|